ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Правилници, планове, програми

Прикачени документи

Годишен доклад-финал.pdf
Portfolio-ОУ.pdf
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.pdf
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.pdf
ПРОГРАМНА СИСТЕМА-ПДГ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В НЕСАМОСТ. ОБЩЕЖИТИЕ.pdf
ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛ.СРЕДА.pdf
ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЗВАНЕ НА ЕЛ.ДНЕВНИК.pdf
ПЛАН НА ТЕМИТЕ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГ. СЪВЕТ.pdf
ПЛАН НА МО НА УЧИТЕЛИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП.pdf
ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ЧЕСТВАНИЯ.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УКБППМН.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК СЪВЕТНИК.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМП. 5-7 КЛ.pdf
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФ. ДЕЙНОСТ НА МО В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.pdf
ЗАГЛАВНИ СТРАНИЦА ИУЧ.pdf
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК-2021-2022.pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ЗАДЪРЖАНЕТО ИМ.pdf
ПРАВИЛНИК НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ.pdf
ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА.pdf
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.pdf
План за квалификационната дейност. Правила за финансиране.pdf
Годишен план - 2021-2022.pdf