ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

„Иновативни методи на преподаване в облачна среда. Създаване на облачна библиотека с образователни материали и разработване на онлайн тестове и анкети“

В електронна среда

30.05.22 г. и 01.06.2022г.

14.30 – 18.30 ч.

Школо

1

Климатичните промени – как да ги преподавате без да сте експерт?

В електронна среда

25.05.2022г.

18.00 – 20.00 ч.

Преподаваме. bg

3

 "Компетентностен подход" В електронна среда 05.07.2022 г. 9,00 - 17,00 ч. Раабе - България 18

 

"Ученикът в центъра"

гр. Трявна  15-18. 08. 2022 г. 9,00 - 17,00 Фондация "Заедно в час" 4

"Управление на образователната институция в условията на кризи"

гр. Банкя 25-26.07.2022 г.   НЦПКПС

1

"Проектно - базирано обучение

гр. Хисаря август 2022 9,00 - 17,00  Постоянна академия за науки и иновации в образованието

2

Обучение в прилагането на методиката Jump Math

гр. София 29-31.08.2022 9,00 - 17.00  институт за прогресивно образование

2

Креативни решения за преподаване, използване на дигитални образователни ресурси и облачни технологии

гр. Ловеч 8.10.2022 9,00 - 17,00  НП „Мотивирани учители  и квалификация“ 2022

1

 Как да готвим учениците за национално външно оценяване по български език и литература и математика в 4. клас; методически иновации в обучението по БЕЛ и математика в началния етап  Електронна среда 9.11 - 10.11.2022 14,30   Национална програма „Мотивирани учители и квалификация” 2022 г  1
Мотивация - екипност - лидерство с. Чифлик 21.11 - 22.11.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" - 
НЦПКПС
1
Контрол на професионалния стрeс. Съвременни методи и подходи за развитие на логическото, творческото и критичното мислене в учениците" гр. Банкя 3-5.12.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация"- 
НЦПКПС
1
„Обучения на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“ гр. Банкя 13-15.01.2022 14,00 Национална програма "Мотивирани учители и квалификация"- 
НЦПКПС
1
Сътрудничество в училище Обучение в електронна среда Декември 2022 9,00 Фондация "Заедно в час"  6
Стандарт за качество Обучение в електронна среда март 2023 9,00 Фондация "Заедно в час" 6
Как да имаме успешен прием в първи клас Обучение в електронна среда април 2023 18.00 Преподаваме.bg 2
"Кинообразование в училище" Присъствено обучение 22 и 23 април 2023 9,00-17,00 Институт за прогресивно образование 1
Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по ИЦ, ГИ и ГО” Присъствено обучение 22 април 2023 9,00 - 17,00 РААБЕ 1
 Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за прилагане на проектно - базираното обучение в часовете по история и цивилизации Методическа подкрепа  юни 2023 14,00 - 16,30  ПЕГ "Екзарх Йосиф I" 1
Работа със задължителната документация по Наредбата за приобщаващото образование Обучение в електронна среда 5.07.2023 9,00 - 17,00    2
Приемаща и подкрепяща среда Присъствено обучение 8-12.07.2023 9,00 - 17,00  Фондация "Заедно в час" 1
Саморегулирано учене Присъствено обучение 28.07.2023 9,00 - 17,00  Фондация "Заедно в час" 5
Работа с методиката по математика "Jump Math" Обучение в електронна среда 8-10.08.2023 9,00 - 17,00  Институт за прогресивно образование  1
Опреснителен курс по БДП Обучение в електронна среда 05.09.2023 9,00-17,00 Дидакта консулт 8
STEM -базирано обучене - казуси и стимулирани ситуации Обучене в електронна среда 09.09.2023 9,00-17,00 Дидакта консулт 19
Включваща среда Обучение в електронна среда 11.09.203 9,00-17,00 Фондация "Заедно в час" 3
„Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ гр. Банкя 27-29.09.2023 г. 9,00 - 17,00 НЦПКППС по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" 3
Компетентностият подход в обучението гр. Ловеч 21.10.2023 9,30 - 16,30  РААБЕ - България 1

 

 

Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението

гр. Ловеч 21.10.2023 9,30 - 16,30 РААБЕ - България 1

 

Стратегии и инструментариум за преодоляване на трудностите при обучението и възпитанието на деца и ученици с ниски академични резултати

В електронна среда 16.10.203 14,00 Институт за човешки ресурси 1

 

 

"Как да подобрим мотивацията на учениците - полезни и приложими идеи за директори и учители"

В електронна среда 05.10.2023 18,00  Фондация "Заедно в час" 1

Прилагане на картата за функционална оценка

Присъствена 08.11.2023 13,30 РЦПППО 1

„Лидерство в образователни институции - Училищно лидерство. Създаване на професионална учебна общност в образователната институция“

Присъствена 3-4.11.2023 14,30 НЦПКППС 1

„Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им“

Присъствена 10-12.11.2023 14,30 НЦПКППС 1

„Обучения за прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и предлагане на подходи за мотивация и преодоляване на пороблемното поведение на деца и ученици“

Присъствена 10-12.11.2023 14,30 ДИУУ 1

„Обучения за прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“

Присъствена 30.10. - 01.11.2023 13,30 НЦПКПС 1

„Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи“

 В електронна среда  11-12.11.2023 09,00 РААБЕ - България 13

“Обучения за прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици”

В електронна среда 20 - 21. 11.2023 09,00 НЦПКПС 1

„Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“

В електронна среда 14-15.11.2023 13,30 НЦПКПС 3