ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

НВО - 4 клас

  Дати за НВО - 4 клас:

 -27.05.2021 год. – начало 10.00 часа до приключване на изпита по БЕЛ

-28.05.2021 год. – начало 10.00 часа до приключване на изпита по математика

НВО в IV клас се провежда в държавните, общинските, частни училища и специалните училища. Участието на ученици със СОП, които не постигат ДОИ за учебно съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие  (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО. За учениците със СОП, които имат нужда от подкрепа по време на изпитванията по преценка на ЕПЛР се осигурява отделна зала с присъствие на учители консултанти с квалификация, съответстваща на  потребностите на ученици.

Началото на изпитите от НВО – 10:00 часа на определения ден;

Формата на съответния изпит – писмен тест;

Времетраенето на изпитите от НВО – 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности до 40 минути над определеното време;

 

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, като учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.