ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Документи - учебна 2019 / 2020 година

Прикачени документи

График поправителна сесия 09.2020 г.pdf
Заповед - ученици на поправителна сесия 09.2020 г.pdf
Заповед - поправителна сесия 09.2020 г.pdf
График поправителна сесия м.Юни 2020 г.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 2 СРОК.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 1 СРОК.pdf
Инструкция за защита лични данни.doc
Вътрешни правила ЗЛД.doc
Правилник за дейността на училището 2019-2020.pdf
Училищен учебен план 7 клас 2019-2020 година.pdf
Училищен учебен план 6 клас 2019-2020 година.pdf
Училищен учебен план 5 клас 2019-2020 година.pdf
Училищен учебен план 4 клас 2019-2020 година.pdf
Училищен учебен план 3 клас 2019-2020 година.pdf
Училищен учебен план 2 клас 2019-2020.pdf
Училищен учебен план 1 клас 2019-2020 година.pdf
Механизъм за противодействие на училищния тормоз.pdf
Процедура за разглеждане на постъпили жалби, предложения и сигнали
Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците
Програма за здравно, гражданско и интеркултурно образование за учебната 2019/2020 година
Етичен кодекс на училищната общност
Единни училищни правила