ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

За вас родители -

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19. 

КОНТРОЛИРАЙТЕ НОСЕНЕТО НА ЗАЩИТНА ЛИЧНА ПРЕДПАЗНА МАСКА ОТ ДЕТЕТО, НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЪБИРАНЕ И СТРУПВАНЕ НА ДЕЦА В ТЪМНАТА ИЛИ СВЕТЛАТА ЧАСТ НА ДЕНЯ СЛЕД УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ! 

ЕЖЕДНЕВНО НАПОМНАЙТЕ НА ДЕТЕТО СИ  ДА СПАЗВА ДИСТАНЦИЯ И РЕДОВНО ДА ИЗМИВА РЪЦЕТЕ СИ С ТОПЛА ВОДА И САПУН! 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

във връзка с  отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

ВИ ИНФОРМИРАМЕ СЛЕДНОТО: 

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

            При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ -  070020341    help@e-gov.bg

            

При необходимост от допълнителна информация от Ваша страна относно услугите, можете да се обръщате към г-жа Цветелина Тодорова, тел. 02 949 2274, ел. поща: tttodorova@e-gov.bg.