ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

 

 

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), има общ бюджет в размер на 151 123 000 лева и срокът за  изпълнение на дейностите му е 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

 

В рамките на проекта ще бъдат провеждани различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на учениците от начален и прогимназиален етап.

Друг акцент е използването на алтернативни модели за подпомагане на подготовката на учениците за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има възможност да се осигури оборудване за специализирани кабинети, на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми за допълнителна подкрепа.

Допълнителните обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование са предвидени за ученици от I до XII клас, за които има риск да напуснат образователната система, срещат системни трудности и са с пропуски по даден предмет или по няколко учебни предмета.

Провеждането на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование също е дейност, от която ще се възползват класираните училища. Целта на заниманията по интереси е да се стимулира развитието на личностните качества, социалните и творчески умения и изяви на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие.

Междуучилищните дейности, които ще се провеждат с ученици от две или повече училища под формата на състезания, конкурси, дебати и други форми, ще дадат изява на учениците, ще повишат мотивацията им, а също ще осигурят споделяне и популяризиране на добри педагогически практики.

 

В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ще бъдат реализирани следните дейности: 

Дейност 1 - участие на педагогическия и непедагогическия персонал в специализирани обучения 

Дейност 2 - „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“  с 15 родители и функциониращ 0,5 социален работник за осъществяване на ефективна връзка и комуникация с родителите на учениците 

Дейност 3 - „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование", чрез назначаване на логопед и психолог за работа с ученици със СОП и провеждане на обучение на пакетен принцип 

Дейност 4 - Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование“, чрез провеждане на допълнително обучение по учебни предмети - четири групи по БЕЛ в начален етап, 1 група по математика за ученици в седми клас, 1 група по БЕЛ за ученици в седми клас

Дейност 5 - Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование, чрез провеждане на занимания по интереси - сформиране на две групи с по 15 ученици "Волейбол" и "Млад географ"

Провеждане на 1 междуучилищна дейност