ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Прикачени документи

ПДУ_22-23 – АКТУАЛИЗАЦИЯ - с валидиране - подписано.pdf
форми на обучение _22-23.pdf
Правилник за дейностите и вътрешния ред общежетие.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД.pdf
План за работа УКБППМН.pdf
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.pdf
План за квалификационна дейност.pdf
План за действие - БДП.pdf
Отчет за изпълнение на стратегията.pdf
Училищна процедура за налагане на санкции.pdf
Училищна програма за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование.pdf
Стратегия за развитие за уч. 22-23.pdf
Процедура за подаване , разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали.pdf
Програма с теми по гражданско образование.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности.pdf
Програма за превенция на ранното напускане.pdf
Програма за личностно развитие.pdf
Правилник на етична комисия.pdf
Правилник за дейността на училището.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред.pdf
Правила за обучение в ел.среда.pdf
Правила за използване на ел.дневник.pdf
План-програма за взаимодействие с родителите.pdf
План на темите и график на заседанията на ПС.pdf
План за насърчаване и повишаване на грамотността.pdf
План за контролна дейност на директора.pdf
Механизъм за идентифициране на обучителни затруднения.pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
Етичен кодекс.pdf
Единни училищни правила.pdf
Дневно разписание-организация на учебния ден.pdf
Годишна Училищна програма - ЦДО.pdf
Годишен план.pdf
Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси.pdf