ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Училищна документация - учебна 2020 / 2021 година

Прикачени документи

доклад-анализ -1.pdf
Стратегия-21-25г..pdf
График за класни, контролни работи - втори срок-20-21 година.pdf
График - консултации - Втори учебен срок-20-21година.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 2 СРОК - УЧЕБНА 20-21 Г..pdf
План за работа на екип за ключови компетентности 5-7 клас за учебната 2020-2021 година.pdf
Мерки за повишаване качеството на образванието- учебна 2020-2021 година.pdf
График консултации.pdf
Заповед за втори час на класа -учебна 2020-2021 година.pdf
График за писмените изпитвания -учебна 2020-2021 година.pdf
Противодействие на училищния тормоз -учебна 2020-2021 година.pdf
План за квалификационната дейност на учители Начален етап учебна 2020-2021 година.pdf
План за квалификационната дейност на учители ГЦДОУД учебна 2020-2021 година.pdf
Стратегия за развитие на училището.pdf
Дневно разписание - учебна 2020-2021 година.pdf
Годишен план - учебна 2020-2021 година.pdf
План за насърчаване и повишаване на грамотността- учебна 2020-2021 година.pdf
Правилник за дейността на училището учебна 2020 - 2021 година.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред - учебна 2020-2021 година.pdf
Програмна система ПГ- учебна 2020-2021 година.pdf
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - учебна 2020-2021 година.pdf
Механизъм за идентифициране на обучителните затруднения на учениците - учебна 2020-2021 година.pdf
Училищна процедура за налагане санкциина учениците- учебна 2020-2021 година.pdf
Етичен кодекс на училищната общност - учебна 2020-2021 година.pdf
Правилникза дейносттана етичната комисия- учебна 2020-2021 година.pdf
Единни училищни правила - учебна 2020-2021 година.pdf
Програма за подкрепа на личностното развитие - учебна 2020-2021 година.pdf
План за сигурност учебна 2020 - 2021 година.pdf
Програма за превенция наранното напускане на учениците от училище- учебна 2020 - 2021 година.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности- учебна 2020 - 2021 година.pdf