ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Прикачени документи

контролна дейност-23-24.pdf
ПДУ_2023-2024-1.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ-1.pdf
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ.pdf
ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - 2023-2028.pdf
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ - ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 23-24.pdf
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА-2022-2023.pdf
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ.pdf
ПРАВИЛНИК НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУОВТ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА - ОБЩЕЖИТИЕ.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.pdf
ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛ. СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.pdf
ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛ. ДНЕВНИК.pdf
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧ. ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИ.pdf
ПЛАН НА ТЕМИТЕ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕД. СЪВЕТ.pdf
ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - БДП.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.pdf
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТА.pdf
ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА.pdf
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА- ЦДО.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН-1.pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА-УЧЕБНИЦИ.pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВ.РЕСУРСИ.pdf