ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

НВО - 4 клас

  Дати за НВО - 4 клас:

 27.05.2020 г. - Национално външно оценяване по БЕЛ;

 28.05.2020 г. - Национално външно оценяване по Математика

НВО в IV клас се провежда в държавните, общинските, частни училища и специалните училища. Участието на ученици със СОП, които не постигат ДОИ за учебно съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие  (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО. За учениците със СОП, които имат нужда от подкрепа по време на изпитванията по преценка на ЕПЛР се осигурява отделна зала с присъствие на учители консултанти с квалификация, съответстваща на  потребностите на ученици.

НВО се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с ДОИ за учебното съдържание по математика, български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата. Изпитване на ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит, се провеждат устно от училищна комисия след представяне на медицински документ от лекарска комисия.

Материалите за изпитванията, както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет.

Начало на изпитванията – 10:00 часа.

Времетраене – 1 учебен час.

Времетраене  за учениците от специалните училища и ученици със СОП2 учебни часа.

Форма – тест.

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, като учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

 РЕЗУЛТАТИТЕ от НВО на учениците се оценяват от един учител и се въвеждат в рамките на 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване от училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците в сайта http://mon4.mon.bg.