ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

" РОДИТЕЛИ - УСПЕХ - УДОВЛЕТВОРЕНИ, СМЕЛИ, ПОЗИТИВНИ, ЕНЕРГИЧНИ, ХАРМОНИЧНИ"

Проектът "РОДИТЕЛИ - УСПЕХ - УДОВЛЕТВОРЕНИУ СМЕЛИ, ПОЗИТИВНИ, ЕНЕРГИЧНИ, ХАРМОНИЧНИ" се изпълнява от ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий" - Ловеч и е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Основни дейности по  проекта: 

- Сформиране на родителски клуб "Ключ към успеха" 

- Провеждане на тематични родителски срещи с родители на първокласници "Да си първокласник, то не е шега" на следните теми: "Уча се да чета"; "Мога да чета"; "Моите любими книги"

- Провеждане на работна среща по метода "Отворено пространство" с участието на родители от малцинството и родители от мнозинството. Осъществяване на съвместни дейности

- Организиране на три мотивационни кампании

 

 

Основни цели на проекта: 

 

- Подобряване на връзката и комуникацията между участниците в учебния процес - дете/ученик - родител - учител 

- Включване на родителите като партньори в живота на училищната общност 

- Понижаване на нивото на негативните нагласи и стереотипи спрямо представителите на етническите малцинства 

- Подобряване на уменията на родителите за оказване на подкрепа на децата в семейна среда „

- Повишаване нивото на професионална квалификация на работещите учители 

- Повишаване нивото на чувствителност на родителската общност, спрямо образованието като важна ценност

 

Период на изпълнение: От месец октомври 2020 г. до месец юли 2021 година 

 

Финансирана сума: 9 853, 50 лева