ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

 Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв..

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

     

Основна цел

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
  • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

 

В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е сформирана група от  пет деца  в предучилищна възраст, които  са влючени в Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

    Тази дейност е насочена към деца, които се затрудняват с използването на български език. Обучението се провежда по програма, изготвена от ръководителя на групата  г-жа Поля Василева- старши учител ПГ.

    Обучението се осъществява в пакети от 10 педагогически ситуации, а всяко обучение приключва с изучаването на един пакет, за което детето получава удостоверение.

 

Линк за повече информация: 

https://mon.bg/bg/100788