ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

   Проект BG05M2OP001-3.005-0004"Активно приобщаване в системата на предучелищното образование" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за Интелигентен растеж" 2014-2020 г. и е с конкретен бенецифиент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв.,финансиран по Оперативна програма "Наука образование и интелигентен растеж", съфинансирана от европейския социален фонд.

     Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищното образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамките на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език, като ефективно средство за социално приобщаване в гупата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детка градина, като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищното образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

      Група от  пет деца  в предучилищна възраст са влючени в Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

    Тази дейност е насочена към деца, които се затрудняват с използването на български език. Обучението се провежда по програма, изготвена от ръководителя на групата  г-жа Поля Василева- ст.учител ПГ.

    Обучението се осъществява в пакети от 10 педагогически ситуации, а всяко обучение приключва с изучаването на един пакет, за което детето получава удостоверение.