ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

  

Подкрепа за успех – ДФСГ Интелект

 

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояването на учебното съдържаниепо различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднени в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на образование и за успешна социална, професионална и личностна реализация.

    В резултат на дейностите трябва да се постигне намалямане на дела на преждевременно напусналите образователната система. Фокусът е към ученици от начален и прогимназиален етап.В зависимост от индивидуалните им потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и мотивиране на учениците за задържане в училище и предотвратяване на преждевременното напускане.

    Училището ще работи с 5 групи по Дейност 3 - дейността обхваща допълнителни обучения по  учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и /или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебно съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развите съгласно чл.17, 27, 30 от Наредбата за приобщаващото образование.

    Дейностите по проект "Подкрепа за успех"  през учебната 2021/2022 година предвиждат допълнително обучение по БЕЛ и Математика за ученици от начален етап; по БЕЛ - за ученици от прогимназиален етап, които ще предотвратят пропуски по учебните предети.

Първи клас - Допълнително оучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Весела Димитрова

Втори клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Даринка Русева

Трети клас - Допълнително обучение по математика - 5 ученици; Ръководител - Илиянка Ганева

Четвърти клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Валентин Андреев  

Седми клас - допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Иванета Стойчева 

Образователен медиатор - Георги Николаев Георгиев