ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

   Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояването на учебното съдържаниепо различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднени в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на образование и за успешна социална, професионална и личностна реализация.

    В резултат на дейностите трябва да се постигне намалямане на дела на преждевременно напусналите образователната система. Фокусът е към ученици от начален и прогимназиален етап.В зависимост от индивидуалните им потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и мотивиране на учениците за задържане в училище и предотвратяване на преждевременното напускане.

    Училището ще работи с 5 групи по Дейност 3 - дейността обхваща допълнителни обучения по  учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и /или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебно съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развите съгласно чл.17, 27, 30 от Наредбата за приобщаващото образование.

    Дейностите по проект "Подкрепа за успех" предвиждат допълнително обучение по БЕЛ и Математика за ученици от начален етап; по БЕЛ, Математика и Природни науки - за ученици от прогимназиален етап, които ще предотвратят пропуски по учебните предети.