ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Проект - BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

   Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояването на учебното съдържаниепо различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднени в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на образование и за успешна социална, професионална и личностна реализация.

    В резултат на дейностите трябва да се постигне намалямане на дела на преждевременно напусналите образователната система. Фокусът е към ученици от начален и прогимназиален етап.В зависимост от индивидуалните им потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и мотивиране на учениците за задържане в училище и предотвратяване на преждевременното напускане.

    Училището ще работи с 5 групи по Дейност 3 - дейността обхваща допълнителни обучения по  учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и /или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебно съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развите съгласно чл.17, 27, 30 от Наредбата за приобщаващото образование.

    Дейностите по проект "Подкрепа за успех" предвиждат допълнително обучение по БЕЛ и Математика за ученици от начален етап; по БЕЛ, Математика и Природни науки - за ученици от прогимназиален етап, които ще предотвратят пропуски по учебните предети.

Първи клас - Допълнително оучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Даринка Русева 

Втори клас - Допълнително обучение по математика - 5 ученици; Ръководител - Илиянка Ганева 

Трети клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Валентин Андреев 

Четвърти клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Весела Димитрова 

Пети клас - Допълнително обучение по Човекът и природата - 5 ученици - Христалина Недева 

Седми клас - допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Иванета Стойчева