ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

"Преживяно - научено"

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Проект "Преживано - научено" се реализира през учебната 2023/2024 в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", като част от програмата "Учим заедно" на Фондация "Заедно в час" с финансовата подкрепа на Фондация "Аверика за България" 

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска
благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на
частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата
на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Фондация „Заедно в час” е една от най-активните образователни организации в България, която вече
11 години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в
България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда
партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.
Повече за дейността и програмите на организацията:
„Заедно в час” е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за
България“ и е част от международната мрежа Teach For All.

 

Идеята на проекта е да обедини усилията на едно Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий", Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и неправителствена организация, за подобряване на саморегулираното учене чрез развитие на социално-социалните умения на учениците в образователната институция, да подобрим резултата на учениците от текущи изпитвания по учебни предмети и НВО.

 

Проектът включва следните дейности:

Дейност 1. „Стилове на учене“. Подготовка и реализиране на проучване на стиловете на учене на ученици от V-VII клас. Проучването ще адаптира съществуващи тестове са идентифициране на стила на учене на учениците в класа, като ще се включи и практическо изследване и наблюдение в часовете. Тази дейност е предпоставка за подобряване на преподаването в час и е основа за насочване и подпомагане на саморегулираното учене. Външните експерти (от партньорските организации) ще реализират тази дейност, която ще завърши с обобщаване на резултатите, представяне пред учителите на съответните класове и предлагане на стратегии за преподаване и насоки за представяне на учебен материал, съобразен с преобладаващия стил на учене в класа.

 

Дейност 2. „Компетентни учители“. Повишаване на знанията и уменията на учителите V-VII клас по темите „Стилове на учене при учениците“, „Мотивиране на учениците“, „СЕК“. Ще бъдат обучени 15 учители, които ще приложат на практика знанията, придобити по време на обученията.

 

Дейност 3. „Учене чрез преживяване“. Ще бъдат разработени и приложени уроци, съвместно от учител и външен експерт по избрани теми. В началото на всеки месец, на екипна среща, ще се подбират уроците, които в най-голяма степен затрудняват учениците и ще бъдат преподадени по преживелищен, интересен за учениците, начин. Ще бъдат използвани интерактивни методи (вкл. от неформалното обучение) например форум-театър, социален експеримент, дебати, escape game и др. Ще се приложат и елементи на проекто-базирано учене, с включване на междупредметни връзки. Тази дейност е насочена основно към учениците, но индиректно подпомага и учителите като дава идеи и специфичен фокус в различна област и възможност за съвместна работа с колега.

Дейността включва и насочването и мотивирането на учениците за самоподготовка и саморегулирано учене, в съответствие с идентифицирания индивидуален стил на учене (д.1).

 

Дейност 4. „Участие във вземането на решения“. Дейността включва работа с ученическия парламент и подкрепа за инициативи за използване на различни форми на детско и младежко участие във вземането на решения. Експерти на Сдружение „Знание“, с богат опит в реализиране на проекти за гражданско участие, детско и младежко участие, граждански мониторинг и т.н. ще подпомогнат и повишат активността на ученическия парламент. Дейността не само ще подобри ангажираността на учениците, но и ще създаде предпоставки за по-добра мотивация и участие в училищния живот.

 

Дейност 5. „Информационна кампания“. Ще бъдат реализирани дейности, свързани с информиране и публичност на целите, дейностите и резултатите от проекта.

-          Масови медии – прессъобщения до местни и регионални медии ще бъдат разпращани за оповестяване на проектни събития и дейности

-          Собствени канали – официални страници на партньорите

-          Социални медии

-          Финално събитие и пресконференция за оповестяване на резултатите пред медии, учители, НПО, местна власт