ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в град Ловеч

Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност

„Образованието е важно!“. С тази идея в края на месец февруари приключиха съвместните обучения на родители и учители  по проект „Родители – УСПЕХ – удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“, изпълняван от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч. Доброто партньорство между участниците в учебно-възпитателния процес е от изключителна важност, формирането на екипни отношения между родители и учители в името на доброто и качествено образование, както и по-активното включване на родителите в живота на училището, спомагат за повишаване на мотивацията на учениците за постигането на по-високи резултати и осмислянето на образованието като ценност в живота на всеки човек.

Обученията бяха проведени при спазване на всички мерки, гарантиращи сигурността на участниците, като за целта бяха сформирани пет малки групи по шест участници, които участваха в два обучителни дни по следните теми: Взаимодействие семейство – образователна институция„ и „Ръка за ръка – родители – учители – ученици“.

Обученията бяха проведени от Ралица Попова – представител на Сдружение „Знание“ – Ловеч, която мотивира учителите и родителите да работят съвместно, заедно да търсят решения и да учат през призмата на преживяванията. Родителските стилове на възпитание, вербалната и невербална комуникация, ролевите игри и създаването на общ продукт между участниците – Книжки с истории бяха сред използваните методи и форми на работа. Обратните връзки от участващите родители и учителите бяха удовлетвореност от темите, начините на работа и не на последно място възможността за пълноценно общуване по време на обученията, обмяна на мисли и идеи, касаещи  образованието на децата, създаването на траен мост и възможности за бъдеща съвместна работа между родителите и педагогическите специалисти.

Като част от проектните дейности, към училището за първа година, функционира и родителския клуб „Ключ към успеха“, чиито участници през месец февруари, заедно с по-големите ученици и учителите приготвяха традиционни български и ромски ястия, като още една форма за приобщаване на родителите към училищната общност. 

Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 1Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 2Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 3Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 4Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 5Съвместни дейности между родители и учители = партньорство и екипност - Изображение 6